Search on blog:

Tkinter: Jak wyświetlać obrazy

Przykładowe obrazki

Na początek kilka obrazków, które używam w przykładach. Mogą być ona przydatne przy testowaniu przykładów.

python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 1 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 2 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 3

Wczytanie obrazka z tkinter.PhotoImage()

Tkinter używa PhotoImage do wczytania PNG, GIF lub PGM/PPM ale nie potrafi on wczytać JPG lub innego formatu. Starsze wersje nie potrafiły wczytać nawet PNG.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

# ... TODO: display image ...

root.mainloop()

tkinter.PhotoImage musi być stworzony po tk.Tk(), który inicjuje pewne elementy potrzebne do wczytania obrazka.

tkinter.PhotoImage wymaga użycia nazwanej zmiennej file=. Jeśli się pominie tą nazwę zmiennej to wtedy próbuje on użyć nazwy pliku ze zmienną data=, która oczekuje obrazka w postaci tekstu zakodowanego z base64. Więcej o base64 string w innym poscie.

Aby wczytać JPG lub inny format trzeba użyć moduły pillow. Więcej o tym na końcu tej strony.


Wyświetlanie obrazka z użyciem Label

Tkinter może pokazać PhotoImage używając Label

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

label = tk.Label(root, img)
label.pack()

root.mainloop()

Można także przypisać PhotoImage do już istniejącego Label używając

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

label["image"] = img
# or
label.config(image=img)

W ten sam sposób można też zamienić/podmienić obraz bez tworzenia nowego Label. Można to wykonać w funkcji wywołanej przez Button lub inny widżet, lub używając zdarzenia z bind(), lub używając czasu z after().

import tkinter as tk

# --- functions ---

def on_click():
  global current_img # inform function to assing value to external/global variable

  if current_img == img1:
    current_img = img2
  else:
    current_img = img1

  label["image"] = current_img

# --- main ---

root = tk.Tk()

img1 = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")
img2 = tk.PhotoImage(file="smile-2.png")
current_img = img1

label = tk.Label(root, image=current_img)
label.pack()

button = tk.Button(root, text="Change", command=on_click)
button.pack()

root.mainloop()

Używając listy z obrazkami można by stworzyć przeglądarkę obrazków.


Wyświetlanie obrazka z użyciem Button

Tkinter` może pokazać ``PhotoImage używając Button

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

button = tk.Button(root, image=img)
button.pack()

root.mainloop()

Można także przypisać PhotoImage do już istniejącego Button używając

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

button["image"] = img
# or
button.config(image=img)

W ten sam sposób można też zamienić/podmienić obraz bez tworzenia nowego Button. Można to wykonać w funkcji wywołanej przez Button lub inny widżet, lub używając zdarzenia z bind(), lub używając czasu z after().

import tkinter as tk

# --- functions ---

def on_click():
  global current_img # inform function to assing value to external/global variable

  if current_img == img1:
    current_img = img2
  else:
    current_img = img1

  button["image"] = current_img

# --- main ---

root = tk.Tk()

img1 = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")
img2 = tk.PhotoImage(file="smile-2.png")
current_img = img1

button = tk.Button(root, image=current_img, command=on_click, compound="top", text="Image")
button.pack()

root.mainloop()

Używając listy z obrazkami można by stworzyć przeglądarkę obrazków.


Wyświetlanie obrazka z użyciem Canvas

Tkinter` może pokazać ``PhotoImage używając Canvas

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

canvas = tk.Canvas(root)
canvas.pack()

img_id = canvas.create_image((0, 0), image=img, anchor='nw')

root.mainloop()

Wymaga on pozycji (x, y) dla obrazka. Pozycja (0, 0) jest w górnym lewym rogu. Domyślnie umieszcza on środek obrazka we wskazanej pozycji ale można to zmienić za pomocą anchor=. Jeśli użyć anchor="nw" (nw = North West = Góra Lewy) to wtedy umieści górny lewy narożnik obrazka w pozycji (x, y)

create_image() dalej id obiektu stworzonego na płótnie i można go użyć z innymi funkcjami do usunięcia, zamiany lub przesunięcia obrazka.

import tkinter as tk
import random

# --- functions ---

def on_click():
  x = random.randint(0, 250)
  y = random.randint(0, 250)
  canvas.moveto(img_id, x, y)

# --- main ---

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

canvas = tk.Canvas(root)
canvas.pack()

img_id = canvas.create_image((0, 0), image=img, anchor='nw')

button = tk.Button(root, text="move", command=on_click)
button.pack()

root.mainloop()

Używając listy z obrazkami można by stworzyć przeglądarkę obrazków.

Używając przycisków i/lub after() można stworzyć animację lub grę.

import tkinter as tk
import random

# --- functions ---

def move_image():
  dx = random.randint(-10, 10)
  dy = random.randint(-10, 10)
  canvas.move(img_id, dx, dy)
  # move image again after 100ms (0.1s)
  root.after(100, move_image)

# --- main ---

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

canvas = tk.Canvas(root)
canvas.pack()

img_id = canvas.create_image((100, 100), image=img)

# move image first time
#root.after(100, move_image)
move_image()

root.mainloop()

Wyświetlanie obrazka i tekstu z użyciem Label lub Button

Kiedy Label lub Button wyświetla obrazek wtedy nie pokazuje tekstu.

Aby wyświetlić tekst i obrazek w tym samym czasie wymage to użycia compound= aby zdefiniować gdzie ma być pokazany obrazek left, right, top, bottom lub center aby pokazać tekst na obrazku.

label = tk.Label(root, text="Image", image=img, compound="top")

button = tk.Butoon(root, text="Button", image=img, compound="top")
import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

label = tk.Label(root, image=img, text='Hello')
label.pack()

label = tk.Label(root, image=img, text='left', compound='left')
label.pack()

label = tk.Label(root, image=img, text='right', compound='right')
label.pack()

label = tk.Label(root, image=img, text='top', compound='top')
label.pack()

label = tk.Label(root, image=img, text='bottom', compound='bottom')
label.pack()

label = tk.Label(root, image=img, text='center', compound='center', fg='red')
label.pack()

root.mainloop()
tkinter wyświetlanie obrazka z tekstem na label lub button

Wczytanie obrazka z ImageTk.PhotoImage()

Aby wczytać JPG lub innym format trzeba użyć ImageTk.PhotoImage() z modułu pillow. Oczywiście można go użyć także do wczytania PNG, GIF.

import tkinter as tk
from PIL import ImageTk

root = tk.Tk()

img = ImageTk.PhotoImage(file="smile-1.png")

label = tk.Label(root, image=img)
label.pack()

root.mainloop()

ImageTk.PhotoImage musi być stworzony po tk.Tk(), który inicjuje pewne elementy potrzebne do wczytania obrazka.

ImageTk.PhotoImage wymaga użycia nazwanej zmiennej file= aby wczytać bezpośrednio z pliku. If you skip this name then it tries to use with data= which needs pillow.Image which can be very useful.

Jeśli się pominie tą nazwę zmiennej to wtedy próbuje on użyć nazwy pliku ze zmienną data=, która oczekuje obrazka pillow.Image, który może być bardzo użyteczny. pillow ma funkcje do zmieniania wielkości, obracania, przycinania, zamiany kolorów, wstawiania jednego obrazka na drugi, a także do rysowania tekstu lub figur (z użyciem ImageDraw)

import tkinter as tk
from PIL import Image, ImageTk

image = Image.open("smile-1.png")
image = image.resize((350, 350)).invert()

root = tk.Tk()

img = ImageTk.PhotoImage(image)

label = tk.Label(root, image=img)
label.pack()

root.mainloop()

Błąd w PhotoImage

PhotoImage posiada się błąd, który powoduje usunięcie obrazka z pamięci (a co za tym idzie wyświetla puste miejsce) jeśli obraz został przypisany do lokalnej zmiennej stworzonej w funkcji lub w metodzie klasy.

PhotoImage musi zostać przypisany do zmiennej globalnej

def function():
  global img

  img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

lub do dowolnej zmiennej w istniejącym obiekcie

def function():
  img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

  label = tk.Label(image=img)
  label.image = img # it can be different name - ie. `label.img`

  label.pack()

lub z użyciem self. w klasie

class MyWindow:

  def method(self):
    self.img = tk.PhotoImage(file="smile-1.png")

Linki:

 • [web.archive.org] effbot.org: PhotoImage
 • [web.archive.org] effbot.org: Label
 • [web.archive.org] effbot.org: Button
 • [web.archive.org] effbot.org: Canvas

Tkinter: Jak zmienić zawartość jakiegoś widgeta używając wartości wybranej w Combobox?

Aby pobrać wartość wybraną w Combobox i użyć jej do zmienienia wartości w Label możesz użyć bind() z (wirtualnym) zdarzeniem '<<ComboboxSelected>>'. Można go użyć do przypisania funkcji, która ma być wykonana zaraz po wybraniu wartości w Combobox - i tak funkcja może zmienić wartość Label

import tkinter as tk
import tkinter …

How to get keycode in Python using Tkinter or PyGame

Tkitner

This code uses tkinter to get pressed/released key and display its keycode (scancode), keysym, char (unicode)

import tkinter as tk

# --- functions ---

def on_press(event):
  # display pressed key
  #print(event)
  print('PRESS  | keycode: {}, keysym: {}, char: {}'.format(event.keycode, event.keysym, event.char))

def on_release(event):
  # display released key
  #print …

Tkinter: How to use Radiobutton and grid() to create clickable calendar.

This simple example shows how to use Radiobutton and grid (and datetime) to create calendar for one month.

It also shows how to use command= in Radiobutton to execute function which changes text in few Labels

Because command= expects callback - it means function's name without () and arguments - so I use …

« Page: 1 / 3 »