Search on blog:

Tkinter: Jak zmienić zawartość jakiegoś widgeta używając wartości wybranej w Combobox?

Aby pobrać wartość wybraną w Combobox i użyć jej do zmienienia wartości w Label możesz użyć bind() z (wirtualnym) zdarzeniem '<<ComboboxSelected>>'. Można go użyć do przypisania funkcji, która ma być wykonana zaraz po wybraniu wartości w Combobox - i tak funkcja może zmienić wartość Label

import tkinter as tk
import tkinter.ttk as ttk

# --- functions ---

def on_select(event):
  #print('[DEBUG] event:', event)
  #print('[DEBUG] event.widget:', event.widget)
  #print('[DEBUG] event.widget.get():', event.widget.get())
  #print('---')

  selected = event.widget.get()

  label['text'] = selected

# --- main ---

root = tk.Tk()

combo = ttk.Combobox(root, values=['A', 'B', 'C'])
combo.pack()

combo.bind('<<ComboboxSelected>>', on_select)

label = tk.Label(root) # can be without any text or ie. with `?`
label.pack()

root.mainloop()

Najpierw tworzymy Combobox (Nie jest istotne czy użyjemy pack(), grid() czy place())

combo = ttk.Combobox(root, values=['A', 'B', 'C'])
combo.pack()

Następnie używamy bind() do przypisania nazwy funkcji - np. on_select (bez () i bez argumentów) - do zdarzenia '<<ComboboxSelected>>' w widgecie Combobox

combo.bind('<<ComboboxSelected>>', on_select)

I ostatecznie trzeba stworzyć wspomnianą funkcję on_select, która pobiera jeden argument - ie. event - z informacjami o zdarzeniu. W zmiennej zawierajacej zdarzenie mogą być różne informacje - przykładowo event.widget która daje dostęp do widgetu Combobox, który był wykorzystany. W ten sposób można przypisać tą samą funkcję do dwóch różnych Combobox i dostać dostęp do właściwego widgetu.

def on_select(event):
  #print('[DEBUG] event:', event)
  #print('[DEBUG] event.widget:', event.widget)
  #print('[DEBUG] event.widget.get():', event.widget.get())
  #print('---')

  selected = event.widget.get()

  label['text'] = selected

A teraz dłuższy przykład, który używa Combobox do zmiany zawartości Label, Button, Entry, Listbox, Text a także w drugim Combobox

import tkinter as tk
import tkinter.ttk as ttk

# --- functions ---

def on_select(event):
  print('[DEBUG] event:', event)
  print('[DEBUG] event.widget:', event.widget)
  print('[DEBUG] event.widget.get():', event.widget.get())
  print('---')

  selected = event.widget.get()

  label['text'] = selected

  button['text'] = selected

  entry.delete('0', 'end') # remove previous content
  entry.insert('end', selected)

  combobox2_values = {
    'A': ['A1', 'A2', 'A3'],
    'B': ['B1', 'B2', 'B3'],
    'C': ['C1', 'C2', 'C3'],
  }

  combobox2['values'] = combobox2_values[selected]

  listbox.delete(0, 'end') # remove previous content
  for item in combobox2_values[selected]:
    listbox.insert('end', item)

  values = combobox2_values[selected]
  values_str = ', '.join(values)

  #text.delete('1.0', 'end') # remove previous content
  text.insert('end', selected + ': ' + values_str + '\n')

# --- main ---

root = tk.Tk()

combobox = ttk.Combobox(root, values=['A', 'B', 'C'])
combobox.pack()

combobox.bind('<<ComboboxSelected>>', on_select)

# --- other widgets ---

label = tk.Label(root, text='?')
label.pack()

button = tk.Button(root, text='?')
button.pack()

entry = tk.Entry(root)
entry.pack()
#entry.insert(0, '?')
#entry.insert('end', '?')

combobox2 = ttk.Combobox(root)
combobox2.pack()

listbox = tk.Listbox(root)
listbox.pack()

text = tk.Text(root, width=30, height=10)
text.pack()
#text.insert('1.0', '?\n')
#text.insert('end', '?\n')

# --- 

root.mainloop()
[tkinter example combobox update other widgets] [tkinter example combobox update other widgets]

Notatki:

 • Różne widgety mogą używać różnych zarzeń i większość z nich używa pojedynczego < >

 • Funkcja przypisana za pomocą bind() jest zawsze wywoływana z informacją o zdarzeniu - tak więc musi ona pobrać tę informację - używając argumentu np. o nazwie event.

 • Zdarzenie <<ComboboxSelected>> zawiera podwójne << >>. W niektórej dokumentacji zadrzenie z podwójnym << >> jest nazywane wirtaulnym zdarzenie (virtual event).

 • Nazwa funkcji bez () (i bez argumentów), która jest przypisana jako argument w innej funkcji (która wywoła ją później) często jest nazywana "callback". Ta nazwa jest używana nie tylko w tkinter i Python ale także w innych modułach i innych językach.

 • W tkinter callback jest wykorzystywany w bind(event, callback), after(milisekundy, callback), tk.Button(..., command=callback) i w kilku innych widgetach.

If you like it
Buy a Coffee