Search on blog:

Rysowanie planu mieszkania za pomocą PIL/Pillow w Pythonie

Rysowanie planu mieszkania z pomocą Pillow.

Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-

from PIL import Image, ImageDraw

# współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
mieszkanie = [
  # kuchnia
  (0, 0, 100, 0),
  (0, 0, 0, 100),
  (0, 100, 100, 100),
  # kuchnia - drzwi do korytarza
  (100, 100, 100, 80),
  (100, 0, 100, 40),
  # korytarz - drzwi wyjsciowe
  (100, 0, 120, 0),
  (160, 0, 180, 0),  
  # korytarz
  (180, 0, 180, 100),
  # korytarz - drzwi do pokoju
  (180, 100, 160, 100),  
  (100, 100, 120, 100),
  # pokoj
  (0, 100, 0, 200),  
  (0, 200, 180, 200),  
  (180, 200, 180, 100),  
]

# kolory ścian
colors = [
  "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
  "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
]
colors_count = len(colors)
colors_selected = 0

# stworzenie pustego obrazka 300x300 z białym tłem
img = Image.new('RGB', (300,300), (255,255,255))

# obiekt pozwalający rysować na obrazku
drw = ImageDraw.Draw(img)

# rysowanie kolejnych ścian różnymi kolorami
for sciana in mieszkanie:

  # współrzędne końców ściany przesunięte bardziej na środek
  x1, y1, x2, y2 = sciana
  sciana = (x1+50, y1+50, x2+50, y2+50)

  # rysowanie ściany
  drw.line(sciana, width=5, fill=colors[colors_selected])

  # kolejny kolor modulo ilość kolorów
  colors_selected = (colors_selected + 1) % colors_count

# pokazanie na ekranie  
img.show()

# zapisanie do pliku
img.save('mieszkanie.png')
pillow rysuje plan mieszkania
If you like it
Buy a Coffee