Search on blog:

Tkinter Przykład: użycie wielu Checkbutton wraz z IntVar lub StringVar

Przykład wykorzystuje słownik (dictionary) do przechowywania wielu IntVar, które są przypisane do Checkbutton

import tkinter as tk

# --- functions ---

def confirm():
  for key, item in all_int_vars.items():
    if item.get() == 1:
      print(key)

# --- main ---

items = ['pizza', 'breadsticks', 'wings', 'CocaCola', 'brownie'] 

root = tk.Tk()

all_int_vars = {item:tk.IntVar() for item in items}

for item in items:
  cb = tk.Checkbutton(root, text=item, variable=all_int_vars[item], anchor='w', onvalue=1, offvalue=0, width=15)
  cb.pack()

button = tk.Button(root, text="confirm", command=confirm)
button.pack()

root.mainloop()

Przykład wykorzystuje listę do przechowywania StringVar, które są przypisane do Checkbutton

import tkinter as tk

# --- functions ---

def confirm():
  for string_var in all_string_vars:
    text = string_var.get()
    if text:
      print(text)

# --- main ---

items = ['pizza', 'breadsticks', 'wings', 'CocaCola', 'brownie'] 

root = tk.Tk()

all_string_vars = []

for item in items:
  string_var = tk.StringVar()
  cb = tk.Checkbutton(root, text=item, variable=string_var, anchor='w', onvalue=item, offvalue='', width=15)
  cb.pack()
  all_string_vars.append(string_var)

button = tk.Button(root, text="Confirm", command=confirm)
button.pack()

root.mainloop()
If you like it
Buy a Coffee