Search on blog:

Tkinter Przykład: użycie Checkbutton do uruchomienia i zatrzymania timera

Gdy zaznaczysz Checkbutton wtedy timer zostanie uruchomiony (bez wyświetlania czasu).

Gdy oznaczysz Checkbutton wtedy timer zostanie zatrzymany i wyświetlony czas zsumowany z porzedmini czasmi.

import tkinter as tk
import time

# --- functions ---

def func():
  global total
  global time_start

  if cb_var.get():
    time_start = time.time()
  else:
    total += (time.time() - time_start)
    label['text'] = 'Total: {:.2f}s'.format(total)

# --- main ---

total = 0
time_start = 0

root = tk.Tk()

cb_var = tk.BooleanVar()

label = tk.Label(root, text='Total: 0.00s')
label.pack()

cb = tk.Checkbutton(root, text='Running ...', variable=cb_var, command=func)
cb.pack()

root.mainloop()
If you like it
Buy a Coffee