Search on blog:

Python: Jak wysłać request HTTPS z użyciem PySocks

Aby połączyć się za pomocą szyfrowane HTTPS potrzebny jest standardowy moduł ssl do stworzenia wrapper na oryginalnym socket.

import socks
import ssl

s = socks.socksocket()

#s.set_proxy(socks.SOCKS5, "localhost", 9050)  # TOR proxy server

s.connect(("httpbin.org", 443))
ss = ssl.wrap_socket(s, keyfile=None, certfile=None, server_side=False, cert_reqs=ssl.CERT_NONE, ssl_version=ssl.PROTOCOL_SSLv23)

request = "GET /get HTTP/1.1\r\nHost: example.com\r\nConnection: close\r\nUpgrade-Insecure-Requests: 1\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36\r\nAccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9\r\nSec-Fetch-Site: none\r\nSec-Fetch-Mode: navigate\r\nSec-Fetch-Dest: document\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n\r\n"
ss.sendall(request.encode())

result = ss.recv(4096)
while result:
     print(result.decode())
     result = ss.recv(1024)

Przykład wykorzystuje stronę httpbin.org/get do sprawdzenia przesyłanych.

W kometarzu jest tez opcja połączenia się przez sieć TOR z wykorzystaniem lokalnego serwer proxy.

Czasami ssl do działania może wymagać instalacji nowszej wersji OpenSSL


Notatki:

Stackoverflow: How to send https reuqest using pysocks python

W innym wpisie pokazane jest jak korzystać z TOR w module requests i jak wykorzystać socket do zmiany IP w sieci TOR.

If you like it
Buy a Coffee