Search on blog:

Flask: Jak wyświetlić obraz bez zapisywania go w pliku korzystając z BytesIO oraz obrazu w postaci stringu BASE64 w url

Można użyć BytesIO do stworzenia obiektu podobnego do pliku (file-like object) ale trzymanego w pamięci RAM, który może być użyty do działań na pliku obrazka bez zapisywania na dysku.

Ten przykład używa matplotlib do stworzenia PNG w pamięci

import io
import matplotlib.pyplot as plt
import random

def generate_image():

  # genereate matplotlib image
  y = [random.randint(-10, 10) for _ in range(10)]
  x = list(range(10))
  plt.plot(x, y)

  # create PNG image in memory
  img = io.BytesIO()       # create file-like object in memory to save image without using disk
  plt.savefig(img, format='png') # save image in file-like object
  img.seek(0)           # move to beginning of file-like object to read it later

  return img

A następnie można użyć img.read() lub img.getvalue() do działań z obrazkiem już zamienionym na PNG.

Można taki obrazek zapisać na dysk - należy użyć standrdowych open(), write(), close() ponieważ obrazek jest już zamieniony na dane PNG. Wymaga on także zapisu w trybie bajtowym bytes mode - który oznacza "wb"

# ... code ... #

img = generate_image()

#data = img.read()
data = img.getvalue()

fh = open('output.png', 'wb')
fh.write(data)
fh.close()

Można użyć base64.b64encode() do zmaiany danych w base64 string, który można użyć bezpośrednio w HTML na stronie, w emailu lub w każdym innym programie, który potrafi wyświetlać HTML.

import base64

# ... code ... #

img = generate_image()

data = img.getvalue()     # get data from file (BytesIO)

data = base64.b64encode(data) # convert to base64 as bytes
data = data.decode()     # convert bytes to string

print('<img src="data:image/png;base64,{}">'.format(data))

Moża to wysłać przez sieć używając metody POST w HTTP

import requests

# ... code ... #

img = generate_image()

data = img.getvalue()     # get data from file (BytesIO)

r = resuqests.post(url, files={'name': data})

lub gniad (socket)

import socket

# ... code ... #

img = generate_image()

data = img.getvalue()     # get data from file (BytesIO)

soc.send(data)

Oto przykład z Flask, który działa z obrazem w pamięci i wysyła do klienta na różne sposoby.

Przykład pokazuje jak pobrać obraz - z adresu url, - z pliku, - z formularza na stronie, - wygenerować nowy obraz a następnie edytować go z użyciem pillow i wysłać go do klienta - jako pliku obrazu (i można go użyć ze standardowym <img src="url">) - jako normlay plik (i przeglądarka będzie pytała gdzie go zapisać) - jako string Base64 (bezpośrednio w HTML lub wykorzystać w JavaScript z obiektem Canvas)

W podobny sposób można pracować też z innymi plikami: muzyka, PDF, excel, csv, itp. albo ze strumienime z web kamery.

from flask import Flask, send_file, request #render_template,
import io
import random
import base64
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image, ImageDraw
import urllib.request


app = Flask(__name__)


@app.route('/')
def index():
  return """Examples<br>""" +
  """- <a href="/send_image">send image</a><br>""" +
  """- <a href="/send_file">send image to download</a><br>""" +
  """- <a href="/base64">img base64</a><br>""" +
  """- <a href="/form1">form1 (image without changes)</a><br>""" +
  """- <a href="/form2">form2 (image with changes)</a><br>"""


def generate_image():
  """Generate plot. Save in BytesIO"""

  # create random plot
  plt.cla()  # to clear it because it may keep it between sessions
  y = [random.randint(-10, 10) for _ in range(10)]
  x = list(range(10))
  plt.plot(x, y)

  # convert to file-like object
  obj = io.BytesIO()       # file in memory to save image without using disk
  plt.savefig(obj, format='png') # save in file (BytesIO)
  obj.seek(0)           # move to beginning of file (BytesIO) to read it

  return obj


def generate_image():
  """Load file to Pillow OR generate empty file in Pillow. Draw. Save in BytesIO"""

  # read image from file
  #image = Image.open('lenna.png')

  # OR: create empty image
  image = Image.new('RGB', (300, 300), (0,0,0)) # RGB, 300x300, black

  # draw something
  draw = ImageDraw.Draw(image)                   # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html
  #draw.rectangle([(10,10), (90,90)], fill=(255,0,0))
  draw.rectangle([(20,20), (280,280)], outline=(255,0,0), width=3) # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html#PIL.ImageDraw.ImageDraw.rectangle
  draw.text((5,5), "Hello World!", anchor="ms")           # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html#PIL.ImageDraw.ImageDraw.text

  # convert to file-like object
  obj = io.BytesIO()       # file in memory to save image without using disk #
  image.save(obj, format='png') # save in file (BytesIO)              # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html#PIL.Image.Image.save
  obj.seek(0)          # move to beginning of file (BytesIO) to read it  #

  return obj


def generate_image():
  """Get image from url. Doesn't have .getvalue() but still has .read()"""

  # get from url
  response = urllib.request.urlopen('https://picsum.photos/300/300')

  return response


def generate_image():
  """Get image from url. Read to Pillow. Draw. Save in BytesIO"""

  # get from url
  response = urllib.request.urlopen('https://picsum.photos/300/300')

  # read to pillow
  image = Image.open(response) #

  # draw something
  draw = ImageDraw.Draw(image)                   # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html
  draw.rectangle([(20,20), (280,280)], outline=(255,0,0), width=3) # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html#PIL.ImageDraw.ImageDraw.rectangle
  draw.text((15,5), "Hello World!")                 # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html#PIL.ImageDraw.ImageDraw.text

  # convert to file-like data
  obj = io.BytesIO()       # file in memory to save image without using disk #
  image.save(obj, format='png') # save in file (BytesIO)              # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html#PIL.Image.Image.save
  obj.seek(0)          # move to beginning of file (BytesIO) to read it  #

  return obj


def generate_image():
  """Get image from POST data"""

  request
  # get from url
  response = urllib.request.urlopen('https://picsum.photos/300/300')

  return response


@app.route('/base64')
def example1():
  """Convert iamge to BASE64 url"""

  # get images
  img1 = generate_image()
  img2 = generate_image()

  # convert to bases64
  data1 = img1.read()       # get data from file (BytesIO)
  data1 = base64.b64encode(data1) # convert to base64 as bytes
  data1 = data1.decode()      # convert bytes to string

  data2 = img2.read()       # get data from file (BytesIO)
  data2 = base64.b64encode(data2) # convert to base64 as bytes
  data2 = data2.decode()      # convert bytes to string

  # convert to <img> with embed image
  img1 = '<img src="data:image/png;base64,{}">'.format(data1)
  img2 = '<img src="data:image/png;base64,{}">'.format(data2)

  # use in HTML
  html = img1 + img2

  return html


@app.route('/send_image')
def example2():
  """Send to client as image which browser will display"""

  # get image
  img = generate_image()

  # send to client as image
  # it needs object which has method `read()
  return send_file(img, 'file.png') # name `file.png` assigned to `mimetype`


@app.route('/send_file')
def example3():
  """Send to client as file which browser will try to download"""

  # get image
  img = generate_image()

  # send to client as download file (with mimetype='application/octet-stream')
  # it needs object which has method `read()
  return send_file(img, as_attachment=True, attachment_filename='file.png') # mimetype='application/octet-stream') # without name as second argument because it was mimetype


@app.route('/form1', methods=['GET', 'POST'])
def example4():
  """Get from POST (form)"""

  img = '- empty -'

  if request.method == 'POST':
    if "image" in request.files:
      print(request.files)

      # get image
      img = request.files["image"]  # it has methodn .read() so it doesn't need to

      # convert to bases64
      data = img.read()       # get data from file (BytesIO)
      data = base64.b64encode(data) # convert to base64 as bytes
      data = data.decode()      # convert bytes to string

      # convert to <img> with embed image
      img = '<img src="data:image/png;base64,{}">'.format(data)

  return '<form method="POST" enctype="multipart/form-data"><input type="file" name="image"><button type="submit">Send</button></form><br>' + img


@app.route('/form2', methods=['GET', 'POST'])
def example5():
  """Get from POST (form)"""

  img = '- empty -'

  if request.method == 'POST':
    if "image" in request.files:
      print(request.files)

      # get image
      img = request.files["image"]  # it has methodn .read() so it doesn't need to

      # read to pillow
      image = Image.open(img) #

      # draw something
      draw = ImageDraw.Draw(image)                   # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html
      draw.rectangle([(20,20), (280,280)], outline=(255,0,0), width=3) # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html#PIL.ImageDraw.ImageDraw.rectangle
      draw.text((15,5), "Hello World!")                 # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/ImageDraw.html#PIL.ImageDraw.ImageDraw.text

      # convert to file-like data
      obj = io.BytesIO()       # file in memory to save image without using disk #
      image.save(obj, format='png') # save in file (BytesIO)              # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html#PIL.Image.Image.save
      obj.seek(0)

      # convert to bases64
      data = obj.read()       # get data from file (BytesIO)
      data = base64.b64encode(data) # convert to base64 as bytes
      data = data.decode()      # convert bytes to string

      # convert to <img> with embed image
      img = '<img src="data:image/png;base64,{}">'.format(data)

  return '<form method="POST" enctype="multipart/form-data"><input type="file" name="image"><button type="submit">Send</button></form><br>' + img


if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True) # matplotlib need to work in main thread so flask can't use debug

If you like it
Buy a Coffee