Search on blog:

Python: Jak w pynput uruchamiać funkcję tylko raz pomimo wielokrotnego klikania myszą gdy funcja już jest uruchomiona?

Jeśli będzie używał Listener do uruchamia w głównym wątku długo trwającego kodu wtedy będzie on blokował listener i nie będzie on mógł wykonywac innego kodu. Listener nie będzie mógł także odbierać od systemu zdarzeń i będą one czekały w kolejne i listener odbierze je później i zdarzenia te mogą uruchomić kod długo po kliknięciu zamiast pominąć te zdarzenia.

Niepoprawna wersja.

Gdy klikniesz przycisk myszy to do_work zostanie uruchomiony w obecnym wątku i to spowoduje zablokowanie listener'a i w ten sposób listener nie będzie mógł pobierać innych zdarzeń i nie będzie mógł pomimać innych kliknięć podczas wykonywania do_work. Listener otrzyma te kliknięcia po zakończeniu do_work (ale nie będzie wiedział, że te kliknięcia zostały wykonane w przeszłości) i będzie uruchamiał kod choć nie powinien tego robić.

from pynput import mouse
import time

# --- functions ---

def do_work(x, y, button, pressed):
  if pressed:
    # emulate long-running process
    print("Started work.")
    time.sleep(3)
    print("Finished work.")

# --- main ---

with mouse.Listener(on_click=do_work) as listener:
  # ... other code ...
  listener.join()

Poprawna wersja.

Gdy klikniesz przycisk myszy to do_work zostanie uruchomiony w osobnym wątku i nie będzie zablokować listener'a i w ten sposób listener będzie mógl pobierać inne zdarzenia i pomijać kliknięcia podczas wykonywania do_work.

from pynput import mouse
import threading
import time

# --- functions ---

def do_work(x, y, button, pressed):
  # emulate long-running process
  print("Started work.")
  time.sleep(3)
  print("Finished work.")

def on_click(x, y, button, pressed):
  global job

  if pressed:
    if job is None or not job.is_alive():
      job = threading.Thread(target=do_work, args=(x, y, button, pressed))
      job.start()
    #else:
    #  print("skiping this click")

# --- main ---

job = None # default value at start

with mouse.Listener(on_click=on_click) as listener:
  # ... other code ...
  listener.join()
If you like it
Buy a Coffee