Search on blog:

Pygame: zdarzenia KEYDOWN, KEYUP i funkcje get_pressed(), get_mods().

python pygame zdarzenia i funkcje dotyczące klawiszy

Zdarzenia KEYDOWN, KEYUP to pojedyńcze sygnały, które pojawiają się na początku i na końcu trzymania wciśniętego klawisza.

Funkcja pygame.key.get_pressed() dostarcza przez cały czas informację, że dany klawisz jest trzymany wciśnięty. Wykorzystuje do tego tablicę z wartościami True/False. Ta funkcja wymaga wywoływania (w pętli) funkcji pygame.event.get() lub pygame.event.pump() bo tylko wtedy może zakutalizować informacje dzięki zdarzeniom KEYDOWN i KEYUP.

Nie sposób z niej wyczytać w jakiej kolejności zostały wciśnięte kombinacje klawiszy. Niektóre klawiatury mogą powodować, że tylko pewna ilość wciśniętych klawiszy jest pamiętana - np. tylko dwa ostatnio wciśnięte klawisze - co powoduje, że nie sposób wychwycić wciśnięcie kombinacji kilku klawiszy.

Zdarzenia KEYDOWN, KEYUP:

esc_pressed = False

while True:

  for event in pygame.event.get():

    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_ESCAPE:
        print("Właśnie wciśnięto ESC")
        esc_pressed = True

    elif event.type == pygame.KEYUP:
      if event.key == pygame.K_ESCAPE:
        print("Właśnie puszczono ESC")
        esc_pressed = False

  if esc_pressed:
    print("ESC cały czas wciśnięty")

  #---

  keys = pygame.key.get_pressed()

  if keys[pygame.K_ESCAPE]:
    print("ESC cały czas wciśnięty")

Funkcja get_pressed():

while True:

  pygame.event.pump()
  # lub: pygame.event.get()

  keys = pygame.key.get_pressed()

  if keys[pygame.K_ESCAPE]:
    print("ESC cały czas wciśnięty")

[OT] Sprawdzanie klawiszy specjalnych

Przy sprawdzaniu klawiszy specjalnych wykorzystuje się binarne operacje & (AND), | (OR) i inne.

  pygame.event.pump()

  mods = pygame.key.get_mods()

  if mods & pygame.KMOD_SHIFT:
    print('SHIFT cały czas wciśnięty')

  if mods & pygame.KMOD_LSHIFT: # L
    print('lewy SHIFT cały czas wciśnięty')

  if mods & pygame.KMOD_RSHIFT: # R
    print('prawy SHIFT cały czas wciśnięty')

  if mods & (pygame.KMOD_SHIFT | pygame.KMOD_CTRL):
    print('SHIFT+CTRL cały czas wciśnięte')
 • KMOD_NONE
 • KMOD_LSHIFT, KMOD_RSHIFT, KMOD_SHIFT
 • KMOD_CAPS
 • KMOD_LCTRL, KMOD_RCTRL, KMOD_CTRL
 • KMOD_LALT, KMOD_RALT, KMOD_ALT
 • KMOD_LMETA, KMOD_RMETA, KMOD_META
 • KMOD_NUM
 • KMOD_MODE

Powyższe wymagają przedrostka pygame. (co preferuje) lub wymaga importu from pygame.locals import * (czego nie preferuje)


Źródło: Pygame documentation - key (dokumentacja wraz z komentarzami)

If you like it
Buy a Coffee