Search on blog:

Tkinter: Jak wyświetlić Listbox z Scrollbar

Kod dodaje Listbox z lewej strony i Scrollbar z prawej strony.

Scrollbar używa command=listbox.yview aby przesuwać zawartość Listbox gdy przesuwany jest Scrollbar.

Listbox używa yscrollcommand=scrollbar.set aby przesuwać zawartość Scrollbar gdy element w Listbox jest dodawany lub odejowany oraz gdy zawartość jest przesuwana za pomocą klawiszy lub kółka myszy.

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

listbox = tk.Listbox(root)
listbox.grid(row=0, column=0, sticky="news")

scrollbar = tk.Scrollbar(root, orient='vertical', command=listbox.yview)
scrollbar.grid(row=0, column=1, sticky='ns')

listbox.config(yscrollcommand=scrollbar.set)

# add some values to listbox for scrolling
for i in range(50):
    listbox.insert('end', str(i))

root.mainloop()
If you like it
Buy a Coffee